Reisvoorwaarden

Twee rendieren, gefotografeerd tijdens een wintervakantie in Lapland, Finland.

Reisvoorwaarden Sherpa Reizen

Op deze pagina lees je de reisvoorwaarden van Sherpa Reizen B.V. Bij boeking ben je akkoord gegaan met deze voorwaarden. Heb je een vraag over deze voorwaarden? Neem dan contact met ons op.TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door de besloten vennootschap Sherpa Reizen B.V. met inschrijvingsnummer 65252071 bij de kamer van koophandel aan derden gedaan, op alle door Sherpa Reizen B.V. in opdracht van derden verrichte werkzaamheden, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Sherpa Reizen B.V. met derden aangegaan.

Deze voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen, ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel ten uitvoer had moeten worden gelegd.

Indien de koper/opdrachtgever inkoopvoorwaarden voert zijn deze voor Sherpa Reizen B.V. niet bindend voor zover deze afwijken van deze algemene voorwaarden.

Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door Sherpa Reizen B.V. te eniger tijd toegepast/toegestaan ten voordele van koper/opdrachtgever, geven laatstgenoemde nimmer het recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als voor hem/haar vaststaand voor zich op te eisen.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens toepasselijk op alle zijdens koper/opdrachtgever, bij de met Sherpa Reizen B.V. gesloten overeenkomst, betrokken personen. Koper/opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in kennis stellen aan deze betrokken personen van de inhoud van deze algemene voorwaarden.


AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Zij zijn naar beste weten door Sherpa Reizen B.V. gedaan en gebaseerd op eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens.

De door Sherpa Reizen B.V. in afbeeldingen, websites, multimedia, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur, finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn verstrekt.

Sherpa Reizen B.V. is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens dan ook geen enkele aansprakelijkheid.


OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN

Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Sherpa Reizen B.V., onverschillig of deze daarbij op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in de ruimste zin.

Alle met Sherpa Reizen B.V. gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging door Sherpa Reizen B.V., dan wel doordat Sherpa Reizen B.V. met de uitvoering van de opdracht is aangevangen. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden Sherpa Reizen B.V. eerst, nadat en voor zover deze door Sherpa Reizen B.V. zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Koper/opdrachtgever wordt geacht wijzigingen of aanvullingen op met Sherpa Reizen B.V. gesloten overeenkomsten te hebben geaccepteerd, indien koper/opdrachtgever niet binnen 8 dagen, nadat hij van de wijziging/aanvulling kennis heeft genomen of had kunnen hebben, schriftelijk tegen deze wijziging(en) en/of aanvulling(en) heeft geprotesteerd. Koper/opdrachtgever wordt eveneens geacht kennis te hebben van bedoelde wijziging/aanvulling op het moment dat Sherpa Reizen B.V. met de werkzaamheden waarop de wijziging/aanvulling betrekking heeft is aangevangen, dan wel van de aangeboden/aangebrachte wijzigingen/aanvullingen gebruik heeft gemaakt.

Alleen de directie en eventueel hij/zij die door de directie daartoe uitdrukkelijk is gemachtigd, kan en mag namens Sherpa Reizen B.V. overeenkomsten sluiten.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft Sherpa Reizen B.V. te allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken, op voorwaarde overigens dat Sherpa Reizen B.V. hen, desnoods achteraf, schriftelijk machtigt zich op deze voorwaarden te beroepen zonder dat deze machtiging enigerlei verplichtingen jegens Sherpa Reizen B.V. zou kunnen doen ontstaan. Daarnaast zijn de algemene voorwaarden van de door Sherpa Reizen B.V. ingeschakelde derde van toepassing mits deze in overeenstemming met de wet en regelgeving aan koper/opdrachtgever zijn kenbaar gemaakt en voor zover het de inbreng van deze derde in de overeenkomst van Sherpa Reizen B.V. met koper/opdrachtgever gesloten overeenkomst betreft.

Sherpa Reizen B.V. heeft het recht om de door koper/opdrachtgever afgenomen reizen, diensten, faciliteiten in geval dat zij dit noodzakelijk acht om te boeken.

Een boeking door koper/opdrachtgever bindt Sherpa Reizen B.V. eerst, nadat zij deze schriftelijk, bijvoorbeeld per brief en/of email aan koper/opdrachtgever heeft bevestigd en zij van koper/opdrachtgever de betaling dienaangaande binnen de daartoe door haar gestelde termijn van koper/opdrachtgever heeft ontvangen. De boekingsbevestiging dient als aankoopbewijs van de dienst/product.

Koper/opdrachtgever dient zelf zorg te dragen en is zelf verantwoordelijk voor alle zaken die voor het vervoer van en naar, alsmede het verblijf op de plaats van bestemming benodigd zijn, zoals bijvoorbeeld, maar daartoe niet beperkt, visum en inentingen.


AANSPRAKELIJKHEID

Sherpa Reizen B.V. is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor:

 • schade die terug te voeren is op de gezondheid/conditie van de deelnemer.
 • schade die het gevolg is van aanhouding door politie, douane of andere autoriteiten als gevolg van handelingen door de deelnemer.
 • schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator, of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen, niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.
 • vertragingen en/of schade geleden door veranderde vertrektijden, stakingen, oorlogshandelingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden.
 • diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen.
 • kennelijke fouten in het reisprogramma.
 • schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking geven.

Indien Sherpa Reizen B.V. wegens enige andere reden ter zake van de overeenkomst schade-plichtig mocht zijn, zal de door haar verschuldigde schadevergoeding steeds beperkt zijn tot ten hoogste het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) ter zake van de betreffende goederen en/of diensten, zulks met een maximum van EURO 2.000,00 (zegge; tweeduizend euro).

Schade voortvloeiend uit het niet op tijd aanwezig zijn bij de opstapplaats is voor rekening van de koper/opdrachtgever. De koper/opdrachtgever dient zich voor aanvang van de dagreis, weekendreis of vakantiereis te vergewissen van het juiste tijdstip van vertrek.


LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor Sherpa Reizen B.V. niet bindend.

Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft koper/opdrachtgever nooit het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

Bij excessieve overschrijding van de levertijd, evenwel zulks ter beoordeling van Sherpa Reizen B.V., zal Sherpa Reizen B.V. in nader overleg treden met koper/opdrachtgever.

Levering geschiedt af het bedrijf van Sherpa Reizen B.V. of een andere door Sherpa Reizen B.V. te bepalen plaats.

Wanneer koper/opdrachtgever niet in staat is gebleken, om het even welke reden dan ook, het door hem/haar bestelde, gereserveerde en/of gekochte af te nemen, heeft hij/zij geen enkel recht op compensatie, schadeloosstelling in welke vorm dan ook en restitutie.

Reisbescheiden en overige relevante informatie zoals bijvoorbeeld de vertrektijd(en), vertrekplaats en adressen van restaurants en hotels, worden minimaal 10 dagen voor vertrek door Sherpa Reizen B.V. aan koper/opdrachtgever gezonden, tenzij de tijd tussen boeking en uitvoering van de tour, trip of reis minder dan 10 dagen betreft. Sherpa Reizen B.V. zal in dit geval haar best doen de reisbescheiden op tijd bij de koper/opdrachtgever te hebben. De reisbescheiden worden pas toegestuurd, nadat de volledige reissom is voldaan.

De door Sherpa Reizen B.V. aan koper/opdrachtgever verkochte/te leveren reizen zijn persoonsgebonden en zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sherpa Reizen B.V. niet aan een derde overdraagbaar en/of in de plaats te stellen van. Sherpa Reizen B.V. kan door koper/opdrachtgever nimmer gehouden worden haar medewerking aan overdracht en/of in de plaatstelling te verlenen.


VERVOER EN VERVOERSRISICO

De keuze van het vervoersmiddel is aan Sherpa Reizen B.V., dan wel de door haar ingeschakelde derde. Sherpa Reizen B.V., dan wel de door haar ingeschakelde derde heeft het recht de keuze van het vervoersmiddel op ieder door haar gewenst of noodzakelijk geacht moment te wijzigen in een min of meer vergelijkbaar vervoersmiddel. Bij een verandering in keuze heeft koper/opdrachtgever geen enkel recht op compensatie, schadeloosstelling in welke vorm dan ook en restitutie.

Het gebruik door en/of zijdens koper/opdrachtgever van de door Sherpa Reizen B.V. aangeboden , vervoersmiddelen, reizen, diensten en/of goederen geschiedt voor risico van koper/opdrachtgever; Dit geldt evenzo voor alle goederen en/of bezittingen van en/of zijdens koper/opdrachtgever. Sherpa Reizen B.V. is jegens koper/opdrachtgever en/of zij die van koper/opdrachtgever (met inbegrip van de daar aan te liëren personen) de door Sherpa Reizen B.V. aangeboden, vervoersmiddelen, reizen, diensten en/of goederen betrokken hebben niet aansprakelijk voor schade met inbegrip van letselschade ontstaan tijdens en/of als gevolg van de door haar geleverde, reizen, diensten en/of goederen.

Alle deelnemers, zowel koper/opdrachtgever als zij die zijdens hem deelnemen aan de dagreis, weekendreis en vakantiereizen dienen, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders met Sherpa Reizen B.V. is overeengekomen, in goede fysieke en mentale conditie te zijn voor aanvang van de tour, trip of reizen, Koper/opdrachtgever verplicht zich tot het hebben afgesloten van een geldige adequate reisverzekering voor hem en zij die zijdens hem aan de door hem afgenomen reis deelnemen.


PRIJZEN EN KOSTEN

Voor iedere opdracht stelt Sherpa Reizen B.V. afzonderlijk een prijs of een tarief vast. Deze prijs of dit tarief is uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door Sherpa Reizen B.V. te leveren prestatie, met inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten, etc. In geval van verhoging van een van deze factoren is Sherpa Reizen B.V. gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

Onder de prijs of het tarief vallen dus niet de heffingen van overheid of andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies etc..

Sherpa Reizen B.V. behoudt zich het recht voor omboekingskosten in rekening te brengen.

Sherpa Reizen B.V. is gerechtigd om aan koper/opdrachtgever een borgbedrag te vragen voor de door koper/opdrachtgever aangekochte reis en de door Sherpa Reizen B.V. aangeboden faciliteiten.


BETALINGSCONDITIES

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient de betaling van de door Sherpa Reizen B.V. toegezonden facturen te geschieden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige vorm van compensatie.

Sherpa Reizen B.V. is gerechtigd vooraf (aan)betalingen van minimaal 25% van, met een minimum van Euro 250,00, tot en met de volledige aankoopsom van koper/opdrachtgever te verlangen. Sherpa Reizen B.V. is eveneens gerechtigd depot of zekerheid (in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten kantore van Sherpa Reizen B.V. of op een door Sherpa Reizen B.V. aan te wijzen bank- of girorekening.

Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen Sherpa Reizen B.V. en koper/opdrachtgever. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen geen beroep worden gedaan.


RECLAMES

Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten en op factuurbedragen, dienen binnen acht dagen na ontvangst van de producten of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk en aangetekend bij Sherpa Reizen B.V. te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben.

NB: Het recht op reclame van de koper/opdrachtgever vervalt sowieso ten aanzien van door of namens deze bewerkte goederen, daaronder begrepen bijvoorbeeld het zelfstandig omboeken van de aangeboden reisfaciliteiten.

Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen zij niet meer ontvangen worden en wordt koper/opdrachtgever geacht het geleverde en/of verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer Sherpa Reizen B.V. van oordeel is dat een gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling overleg te bepalen geldbedrag als schadeloos-stelling uit te keren aan koper/opdrachtgever, hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande overeenkomst, zulks onder de verplichting van de koper/opdrachtgever om aan Sherpa Reizen B.V., in het geval van materiële goederen, het verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren; een en ander ter keuze van Sherpa Reizen B.V.. – 6 –

Sherpa Reizen B.V. is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de betrokken koper/opdrachtgever op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn bestaande verplichtingen jegens Sherpa Reizen B.V., uit welke overeenkomst dan ook voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

Retourzendingen, in het geval van materiële goederen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen door Sherpa Reizen B.V. worden geweigerd. Alle retourzendingen van kopers of opdrachtgevers geschieden voor hun rekening en risico.


ANNULERING, ONTBINDING, OPSCHORTING EN WIJZIGINGEN

Sherpa Reizen B.V. heeft het recht, indien de koper/opdrachtgever in enig opzicht in gebreke is of blijft aan zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door Sherpa Reizen B.V. uitgevoerde leveringen, verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen jegens koper/opdrachtgever op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander zonder door koper/opdrachtgever op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen worden en onverminderd de Sherpa Reizen B.V. toekomende rechten.

Sherpa Reizen B.V. heeft dit recht ook, indien er bij koper/opdrachtgever sprake is van een Faillissement, surseance van betaling, toetreding tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding, liquidatie van bedrijfsvorm/ zakelijke activiteiten dan wel een, naar de maatstaven van Sherpa Reizen B.V., dreiging van deze omstandigheden. Alle vorderingen van Sherpa Reizen B.V. op koper/opdrachtgever zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

Indien koper/opdrachtgever de door hem met Sherpa Reizen B.V. gesloten overeenkomst(en) wenst te ontbinden/annuleren, dan is Sherpa Reizen B.V. eveneens gerechtigd naleving van de gesloten overeenkomst(en) te vorderen, dan wel is koper/opdrachtgever, zulks naar keuze van Sherpa Reizen B.V., annuleringskosten verschuldigd die gelijk is aan de verkoopwaarde.

Annulering door koper/opdrachtgever is toegestaan onder betaling aan Sherpa Reizen B.V. van de volgende annuleringsvergoeding:

 • bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek de aanbetaling 25% van de koopsom met een minimum van Euro 250,00
 • bij annulering van 42 dagen tot 28 dagen voor de dag van vertrek 35% van de reissom
 • bij annulering van 28 dagen tot 21 dagen voor de dag van vertrek 40% van de reissom
 • bij annulering van 21 dagen tot 14 dagen voor de dag van vertrek 50% van de reissom
 • bij annulering van 14 dagen tot 5 dagen voor de dag van vertrek 90% van de reissom
 • vanaf 5 dagen voor vertrek 100%

VERGOEDING BIJ TE LATE- OF NIET-BETALING

Indien de betaling van de door Sherpa Reizen B.V. toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, wordt de koper/opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Sherpa Reizen B.V., zonder nadere ingebrekestelling, het recht de koper/opdrachtgever over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een rente in rekening te brengen ter hoogte van de wettelijk achterstallige rente met een minimum van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd de aan Sherpa Reizen B.V. verder toekomende rechten, waaronder het recht op verhaal van alle op de invordering vallende kosten, met inbegrip van de liquideerbare gerechtelijke kosten en de buitengerechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met een minimum van EURO 250,00 (zegge; tweehonderd en vijftig euro)

NB: In die gevallen dat de wetgever de aan koper/opdrachtgever door te belasten buitengerechtelijke incassokosten bij wet heeft bepaald, is koper/opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd krachtens het daarin bepaalde.


VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

Zolang een koper/opdrachtgever aan Sherpa Reizen B.V. geen volledige betaling van de door Sherpa Reizen B.V. aan hem aangeboden reizen, geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden- heeft verricht, blijven deze voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever komende goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van Sherpa Reizen B.V..

Indien een koper/opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is Sherpa Reizen B.V. zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal zijn ontbonden, onverminderd het recht van Sherpa Reizen B.V. zo nodig in of buiten rechte vergoeding te vorderen van eventueel door Sherpa Reizen B.V. geleden of nog te lijden schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest, transportkosten etc..

Sherpa Reizen B.V. behoudt zich het recht voor om, aangeboden reizen, goederen, ge-reedschappen, materialen, auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van koper/opdrachtgever onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden, totdat koper/opdrachtgever volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens Sherpa Reizen B.V. heeft voldaan.

Voor transacties met een koper/opdrachtgever gevestigd in een land waar een verlengd eigendomsvoorbehoud geldt heeft Sherpa Reizen B.V. het recht het aldaar geldende verlengd eigendomsvoorbehoud op ieder voor haar wenselijk moment van toepassing te verklaren.


OVERMACHT

Overmacht ontslaat Sherpa Reizen B.V. van haar verplichtingen jegens de koper/opdrachtgever. Als overmachtfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed uitoefenen op het bedrijf Sherpa Reizen B.V., zoals bijvoorbeeld: ernstige storingen in haar productieproces, oorlog (ook buiten Nederland), aanslagen, oproer, negatief reisadvies, epidemie, brand, verkeersstoringen, natuurgeweld (aardbevingen, storm, onweer e.d.) werkstaking, uitsluiting, verlies of beschadiging bij transport, ongeval of ziekte van haar personeel, beperkingen van de invoer of andere beperkingen van overheidswege, etc.. Sherpa Reizen B.V. is van haar verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan in haar eigen bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, transporteurs, grossiers, etc..

In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht en er geen sprake is van een fatale leveringstermijn, is Sherpa Reizen B.V. gerechtigd, zonder rechter-lijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter beoordeling van Sherpa Reizen B.V.. Koper/opdrachtgever zal van de ten deze door Sherpa Reizen B.V. genomen beslissing schriftelijk bericht ontvangen.


INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN, ONTWERPBESCHERMING

De Intellectuele eigendomsrechten van alle door Sherpa Reizen B.V. (ten behoeve van koper/opdrachtgever) vervaardigde producten, geleverde diensten etc. behoren Sherpa Reizen B.V. toe. Gebruik of alternatief gebruik van deze rechten, ontwerpen en/of ideeën Sherpa Reizen B.V. is ten strengste verboden, tenzij Sherpa Reizen B.V. hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend en aan alle door Sherpa Reizen B.V., ter zake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

Indien koper/opdrachtgever zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt Sherpa Reizen B.V. zonder nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een boete van minimaal EURO 11.500,00 (zegge; elfduizend en vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.


GARANTIES

Sherpa Reizen is aangesloten bij het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO). De Stichting GGTO staat er voor garant dat u het reeds betaalde deel van uw reissom terug krijgt indien de touroperator in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór uw vertrek maar ook tijdens uw verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens uw verblijf uw terugreis indien de touroperator, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Door de touroperator wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van 15,- euro per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden.

Garantie op onze producten: Door Sherpa Reizen B.V. wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de garantieclausule, indien deze bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt de garantie eerst in werking, nadat Sherpa Reizen B.V. schriftelijk aangetekend door de koper/opdrachtgever van zijn verzoek in kennis is gesteld. Wordt er door Sherpa Reizen B.V. wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een verstrekte garantie clausule, dan bedraagt de duur van de garantietermijn maximaal 6 maanden na levering van de betreffende goederen. Ook hier dient Sherpa Reizen B.V. eerst schriftelijk aangetekend door koper/opdrachtgever van diens verzoek in kennis gesteld te worden. De garantie bevat herstel of vervanging van de geleverde goederen, zulks naar keuze van Sherpa Reizen B.V.


TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle aanbiedingen, opdrachten en met Sherpa Reizen B.V. te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het staat Sherpa Reizen B.V. evenwel vrij zich op ieder gewenst moment te kunnen en mogen beroepen op het geldend recht van het land waar koper/opdrachtgever gevestigd is, dan wel op het Weens koopverdrag. Alsdan zal, in afwijking van het hier onder sub b gemelde, het geschil onderworpen worden aan de absoluut bevoegde rechter in het rechtsgebied van de koper/opdrachtgever. Sherpa Reizen B.V. behoeft koper/opdrachtgever hierover niet vooraf in kennis te stellen.

Alle geschillen zullen worden onderworpen aan het oordeel van de absoluut bevoegde Rechter in het Arrondissement Noord-Holland dan wel aan het oordeel van een andere bevoegde rechterlijke instantie, zulks evenwel ter keuze van Sherpa Reizen B.V..

Indien enig artikel of subartikel van deze Algemene voorwaarden ongeldig wordt, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.


SLOTBEPALING

Deze voorwaarden zijn ten behoeve van Sherpa Reizen B.V. samengesteld en gedeponeerd door De Incassokamer B.V. en onder de toepasselijkheid van haar huidige en toekomstige algemene verkoop- levering- en betalingsvoorwaarden tot stand gekomen, met in achtneming van het bepaalde in BW boek 6 afdeling 3.

Op deze algemene voorwaarden rust tevens het © copyright van De Incassokamer B.V.